Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.CREDOBONUM.BG

ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Credo Bonum Медия, собственост на Фондация „Кредо Бонум”, и всяко лице, наричано по-долу за краткост „потребител”, което ползва Интернет страницата www.credobonum.bg /наричана по-надолу и само „Интернет страницата/ и/или услугите, предоставяни чрез нея.

УСЛУГИ

2. Услугите, предоставяни чрез www.credobonum.bg, /наричани по-надолу и само „услугите”/, са достъп до  информационните ресурси на архива на Интернет страницата и до ползването на публикуваните на нея материали.


3. Достъпът до ресурсите и ползването на материалите по предходната точка е безплатно за потребителите на www.credobonum.bg при условие, че ползването не е с търговска цел и при изричното споменаване на източника и името на автора.

ПОТРЕБИТЕЛИ

4. Потребителите, които ползват услугите, предоставяни чрез Интернет страницата www.credobonum.bg, са две категории:

4.1. регистрирани – потребители, които се регистрират на Интернет страницата, като попълнят електронна форма за регистрация и изразят съгласието си с настоящите Общи условия. С оглед избягване на съмнение се приема, че с факта на успешна регистрация, потребителят е запознат с настоящите Общи условия и се съгласява с тях;

4.2. нерегистрирани – потребители, които само посещават Интернет страницата, без да се регистрират.

5. Регистрацията на потребителите е безплатна.

ПРАВА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

5. Регистрираните потребители имат право:

5.1. да изпращат свои авторски текстове и снимки, като условията за това са посочени в секция „Изпрати материал”;

5.2. да ползват секция „Предлагаме Ви“;

5.3. да коментират материалите на Интернет страницата.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

6. При регистрацията си, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна и точна информация. Данните, събрани при регистрацията ще бъдат ползвани само и единствено за нуждите на тази регистрация и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

7. При ползване на услугите, предоставяни чрез Интернет страницата www.credobonum.bg, регистрираните потребители са длъжни:

7.1. да спазват действащото законодателство, добрите нрави и настоящите Общи условия.

7.2. да не накърняват доброто име на другиго и да не отправят призиви за извършване на престъпления или административни нарушения, към разпалване на расова, етническа или религиозна нетърпимост, различни форми на дискриминация и политическа агитация, да не изпращат материали с порнографско съдържание или такива, които представляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и/или конфиденциална информация, както и да не нарушават права и/или законни интереси на трети лица, включително права на интелектуална собственост;

7.3. да се въздържат от изпращане на компютърни вируси, непоискани търговски съобщения, рекламни текстове и/или изображения и от всякакви други действия, които могат да попречат на нормалната работа на останалите потребители или на Интернет страницата;

7.4. да полагат дължимата грижа за опазване на паролата си за достъп до Интернет страницата, включително да не я правят достояние на трети лица.

7.5. да обезщетят в пълен размер Фондация „Кредо Бонум” в случай, че за нея възникнат вреди, които са последица от неизпълнение на задължения на потребителя съгласно настоящите общи условия.

ПРАВА НА ФОНДАЦИЯ „КРЕДО БОНУМ”

8. Фондация „Кредо Бонум” има право:

8.1. по своя преценка и без предварително предупреждение да ограничи временно или постоянно потребителски профили при нарушаване или при основателно съмнение за нарушаване на настоящите общи условия и да премахва мнения и коментари, по отношение на които не са изпълнени задълженията на потребителите по т. 7 от настоящите Общи условия;

8.2. на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са последица от неизпълнение на задълженията на потребителите по т. 7 от настоящите Общи условия;

8.3. едностранно да променя настоящите Общи условия, за което уведомява потребителите на Интернет страницата, като промяната влиза в сила от датата на публикуването й.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯ „КРЕДО БОНУМ”

9. Фондация „Кредо Бонум” се задължава да положи всички усилия, за да осигури на потребителите нормално ползване на услугите, предоставени съгласно настоящите Общи условия.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10. Фондация „Кредо Бонум” не носи отговорност:

10.1. за достоверността, пълнотата и полезността на информацията на Интернет страницата и на потребителските мнения, както и за информацията, съдържаща се в Интернет страници, към която в www.credobonum.bg се съдържат препратки /линкове/;

10.2. за избора на потребителско име от потребителите, дори същото да засяга права на трети лица, включително фирмени наименования, марки, наименования на домейни и др.;

10.3. за невъзможността потребителите да ползват услугите на Интернет страницата, дължаща се на причини, които са извън контрола на Фондация „Кредо Бонум”, в случаите на ограничаване ползването на услугите съгласно т. 8.2, както и при провеждане на профилактика и тестове на оборудване от страна на Фондация „Кредо Бонум”, насочени към подобряване качеството на предоставяните услуги;

10.4. за вреди, които са резултат от ползване на предоставените услуги, освен ако същите са причинени умишлено или при груба небрежност.

11. Фондация „Кредо Бонум” не е длъжна да контролира мненията на потребителите и не носи отговорност за тяхното съдържание.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

12. За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.