Резултатите от проекта „Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбия”

Проектът “Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбия” е съ-финансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия. Водещ партньор на проекта е Областен браншови пчеларски съюз гр. Монтана, който координира и управлява дейностите по проекта в сътрудничество с фондация „Съвременност“, гр. Ботевград и Пчеларско сдружение „Кованлък“, гр. Бела Баланка, република Сърбия. Като неформални партньори по проекта, в процеса на неговото изпълнение се включиха Фондация “Credo Bumum”, по линия на кампанията й „За пчелите и хората“ и Сдружение за биологично пчеларство.


Териториалният обхват на проекта е Софийска област, област Монтана /РБ/; област Ниш и област Пирот /РС/. Основната идея на проекта е чрез реализиране на планираните дейности да бъде създадена устойчива база за партньорство между отделните производители на мед и пчелни продукти в програничния регион България – Сърбия и да бъде подкрепено тяхното икономическо развитие.
Периода на изпълнение на проекта е една година и приключва през декември 2014г.
В изпълнение на заложените дейности, бяха проведени интервюта и анкети с почти 500 пчелари с различна големина и ниво на развитие на техните стопанства. На базата на събраните данни и проучен голям обем литературни източници, беше извършен подробен анализ на състоянието на пчеларството и състоянието на медоносната растителност в трансграничните области Софийска област, областите Монтана, Ниш и Пирот.


Резултатите за България показват интересни тенденции и идентифицират редица проблеми, за които трябва да се вземат своевременни мерки за разрешаването им. За 2013 година от 28-те области на страната, област Монтана е трета по количество добит мед от пчелно семейство, а Софийска област е на 22-ро място. По брой на отглежданите пчелни семейства обаче област Монтана е едва на 19-то място, докато Софийска област заема 24-тото място – подобно на мястото по добив от пчелно семейство. Тези сравнения показват неусвоения потенциал за развитие на пчеларството в област Монтана, както и възможности за напредък в Софийска област.


В последните 7 години (до 2013 година) броят на пчелните семейства и на добитото количество мед намалява в двете области. Забелязва се лек ръст в област Монтана за 2013 година. В двете области преобладават любителските и малките стопанства (1-19 и 20-49 пчелни семейства). Процентът на полу-професионалните, професионалните и едрите стопанства (50-99, 100-199 и над 200 пчелни семейства) е по-висок в област Монтана. Пчеларството и в двете области може да нараства както на ниво индивидуално стопанство, така и в общо количестевно отношение.


Все още броят на нерегистрираните пчелари е твърде висок и в двете области като има основание да се смята, че процентът в Софийска област е значително по-висок. Освен, че затруднява всякакви опити за планиране и адекватно проучване на сектора, пренебрегването на задължителната регистрация се свързва и с редица пропуснати ползи за пчеларите.

Освен, че трябва да облекчи процедурата по регистрация, отговорните институции трябва да положат и повече усилия за популяризирането на ползите от регистрацията, както и на вредите от пренебрегването й. Воденето на адекватен регистър на пчеларите, отговарящ на реалността, е от ключово значение за развитие на сектора.


По отношение на кошерите, най-използваната система е Дадан-Блат, в по-малка степен се използват Лангстрот-Рут и Фарар. Състоянието им се определя като „добро”, а новите кошери са повече в област Монтана. Немалко пчелари ползват повече от един тип кошери в стопанствата си.
Все още малко стопанства ползват механизация в работата си като в област Монтана те са два пъти повече от тези в Софийска област. Модернизацията в стопанствата е сред задължителните условия за развитие на пчеларството.


Кражбите на кошери е сред основните проблеми на пчеларите. Съществува остра необходимост от мерки за ограничаване на този феномен, тъй като именно той се оказва едно от сериозните препятствия за развитие на сектора.


Практикуващите подвижно пчеларство са пренебрежимо малко. В област Монтана те са значително повече, но все пак далеч под възможното за региона. Интересът към подвижното пчеларство обаче нараства и в двете области.


Инвестициите и в двете области са насочени най-вече за обновяване на кошерите. Вторият фокус за област Монтана пада върху електрическата центрофуга, докато в Софийска област е дребният пчеларски инвентар. Това отново показва мащабите и нуждите на пчеларството в двете области.
Основен проблем на пчеларството както на областно, така и на национално ниво, е употребата на пестициди и отравянето на пчелните семейства. Пчеларите търпят огромни загуби ежегодно, а това заплашва целия сектор. Рисковете за екосистемите и биоразнообразието са допълнителен проблем, който съпътства конвенционалното земеделие навсякъде по света.


Пчеларските ферми в Софийска област и област Монтана са съсредоточени предимно в производство на мед. Като вторичен продукт се добива восък и в по-малка степен – прополис. Цветен прашец се произвежда рядко, а високо цененият продукт пчелно млечице е напълно пренебрегнат.


За да бъде изведено пчеларството като устойчива икономическа алтернатива са необходими поредица от стъпки, най-общо: модернизация в сектора; маркетинг планиране; бизнес планиране и мобилизация в целия пчеларски сектор.Търсенето на качествен мед и пчелни продукти в световен мащаб надвишава предлагането. Този факт поставя пчеларството в изгодни позиции и дава много възможности.


В рамките на проекта се извърши цялостен анализ на потенциала на трансграничните области за развиване на биологично пчеларство, и на базата на резултатите се изготви маркетингова стратегия за съвместно популяризиране на пчелния мед и пчлените продукти от двете страни на границата.


Резултатите от извършените проучвания и маркетинговата стратегия ще могат да се ползват от всички заинтересовани лица. Официалното представяне на изследванията ще бъде на заключителния семинар по проекта от 24 до 26 ноември 2014 в хотел RIU Pravets Resort. Повече информация за събитието и възможностите за участие, можете да получите на уебстраницата на проекта: www.bgrsbee.eu. На този адрес ще бъдат публикувани и пълните текстове на изследванията.


Благодарение на кампанията „За пчелите и хората“ на Фондация „Credo Bonum“ изследванията ще бъдат издадени в печатно издание, което ще се разпространи до областните центрове и по-големите общини в трансграничния регион България – Сърбия.


В община „Бела Паланка“, Сърбия в момента се изгражда координационен „Пчеларски център”, който ще се използва за подпомагане и по-ефективно разрешаване на проблемите на пчеларството в региона. Той ще разполага с конферентна зала, зала за изложения и помещения за провеждане на курсове за квалификация и преквалификация. Ще бъде на разположение на всички български пчелари, пожелали да почерпят или споделят опит с партньори от Бела Паланка, или да участват в общи полезни инициативи.


В рамките на проекта бяха организирани две тридневни работни срещи между пчелари в България и Сърбия. По време на срещите бяха обменени опит, практики и се създадоха професионални и търговски контакти.